อบต.บ้านม้า ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม้า ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสอบ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ อบต.บ้านม้า [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
จดหมายข่าว ปีงบ 2561 เดือนพฤษภาคม - กันยายน [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
จดหมายข่าว ปีงบ 2561 เดือน ตุลาคม 60 - เมษายน 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ตุลาคม 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
 
อบต.หลักชัย เว็บไซต์ อบต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโพธิ์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
 
   
 
 
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0  
 
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปโคกอีแร้ง ม.5 และ โครงการลงลูกรังซ่อม [ 12 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 2 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม [ 13 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม้า [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านม [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองกระเพรา หมู่ที่ 1 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
โครงการซ่อมแซมถนนหน้าบ้าน นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
โครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางยาว หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 38 
การจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังถนนเรียบคลองบ้านม้าและถนนเรียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หม [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หม [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 38 
โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขนย้ายบริเวณพระราชวังริมน้ำ หมู่ที่ 1 [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2561
 
 
การับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยเลือกการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 652 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 650 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่งในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20862 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปล [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20865 ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20849 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเข [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 653 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.4/ว 654 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 20811 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 20810 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2560  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/20809 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.1/ว20812 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.4/ว 647 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว646 ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2563 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว845 การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20771 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 256  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20767 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20763 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว20748 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 20746 แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/643 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 13 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 642 การนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561  [ 13 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 641 แจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนตุลาคม 2561  [ 13 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 20560 โครงการอบรมการปรับปรุงบัญชีชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
อย 0023.4/ว 20485 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จ.พระนครศรีอยุธยา โทร : 035-352-985
จำนวนผู้เข้าชม 23,817 เริ่มนับ 20 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com