หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
อย 0023.3/ว11314 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 PISA 2021  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว11266 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ตามบัญชีรายชื่อ คกก.ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว11265 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ตามบัญชีรายชื่อ คกก.ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดถนนสายเอเชียทุกแห่ง  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว11282 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว11276 ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว11248 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว11247 การจัดทำระเบียบสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.2/11239 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 11235 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว11203 โครงการฝึกอบรมหัวข้อเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมค่าเช่าบ้าน  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว11201 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว11170 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว11168 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว11171 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว11165 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน1กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 373
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985