องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม้า ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสอบถาม ITA ผ่านระบบ ITAS  
 

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อยู่ระหว่างการประเมิน ITA ของสำนักงาน ปปช. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม้า ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อันประกอบด้วย
1. ผู้ประกอบการ
2. ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
3. ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ
4. ผู้ที่เคยมาติดต่อเพื่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า หรือผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
เข้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านทางระบบ ITAS (https://itas.nacc.go.th/go/eit/gxdor9).ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ: เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเข้าระบบ ทำให้บางช่วงเวลาระบบไม่สามารถใช้การได้ ทั้งนี้อาจเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของทุกวัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 10.39 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985